10 sn içinde kapatılıyor.

Yatırım Danışmanlığı

EGC Portföy Yönetimi, bünyesinde bulunan tecrübeli ekonomistlerle profesyonel bir yaklaşım sunarak, müşterinin yatırımlarını değerlendirmesinde yön verecek bir şekilde, onların ihtiyaçlarına yönelik yorum ve tavsiyede bulunabilmekte, bu anlamda müşterilerine yol göstermektedir. Bunu tamamen tarafsızlığından ve dürüstlüğünden ödün vermeden yapmaktadır. Bunun yanı sıra, müşterilerini yorum ve tavsiyelerle yönlendirirken müşterilerin ihtiyaçlarını, bilgi düzeylerini ve risk algılarını bilerek hareket etmelerini teminen “yerindelik testi” uygulamaktadır. EGC Portföy Yönetimi, yatırım danışmanlığı hizmeti için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen bir lisans ile yetkilendirilmiştir.
 • Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
 • Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi sübjektif ve abartılı ifadelere yer verilmemesi,
 • Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması,
 • Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,
 • Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağının belirtilmesi,
 • Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,
 • Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,
 • Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
 • Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,

EGC Portföy Yönetimi tarafından yürütülen yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında;

 • Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,
 • Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,
 • Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin,

yorum ve tavsiye sunulan yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

Şöyle ki, Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgiler ile tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerine ilişkin bilgilerin yorum ve tavsiyeye oranla önemli ölçüde uzun olması durumunda, değerleme ve yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, EGC Portföy Yönetimi internet sitesinde, müşteriler tarafından bilgilere kolayca ve doğrudan ulaşılabilecek bir yere açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulacaktır.

Yatırım Stratejileri ve Analiz Yönetmeleri:

EGC Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı hizmetini verirken aşağıdaki kaynaklardan, yatırım stratejilerinden ve analiz yöntemlerinden faydalanır:

Bilgi Kaynakları:

 • TCMB, TÜİK,  Hazine Müsteşarlığı vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistiki veriler,
 • BIST ile VIOP sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları,
 • KAP bildirimleri,
 • Araştırma birimi raporları ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporları.

Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri:

EGC Portföy Yönetimi, yukarıda belirtilen kaynaklardan faydalanarak yatırım danışmanı liderliğinde farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunmaktadır. Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile ulaşmak temel amaç olarak belirlenir.  Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem planlarını içerir.

EGC Portföy Yönetimi,  Yatırım Danışmanlığı hizmeti kapsamında, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz, teknik analiz, istatistiki analiz yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.  EGC Portföy Yönetimi,  talep edilmesi halinde analiz yöntemlerini açıklar.

Bilgi ve tavsiye paylaşımını ağırlıklı olarak e-posta, telefon ve internet vasıtası ile yapılır. Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler e-mail ve telefon ağırlıklı olmak üzere, diğer elektronik iletişim araçları vasıtasıyla yazılı, sözlü ve görsel şekilde müşteriler ile paylaşılır. Ürünlerin yayınlanma sıklıkları,  içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre günlük, haftalık, aylık olarak değişiklik gösterebilir. Ürün ve tavsiyelerin müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır.

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşteriler, e-posta, telefon yolu ile  ve internet sayfası iletişim bölümünde belirtilen info@egelico.com adresine e-posta atarak soru yöneltebilirler.

EGC Portföy Yönetimi, yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşteriye açıklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler için de geçerlidir.

Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile Kurumumuzun karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkiler bulunması durumunda, bunlara ilişkin bilgilerin müşteriye açıklanması zorunludur.

EGC Portföy Yönetimi, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadır.

EGC Portföy Yönetimi müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası ile hareket eder.

EGC Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı çalışanı, doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür.

EGC Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı, yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözetecek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.

EGC Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı çalışanı, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.